Seponering van de zaak na afloop van het politieverhoor

Seponering van de zaak na afloop van het politieverhoor

Na afloop van de zaak besluit de officier van justitie de (verdere) vervolging te staken: zaak geseponeerd!

Samen met uw strafrechtadvocaat heeft u gehoor gegeven aan de uitnodiging van de politie om te verschijnen op het bureau voor het afleggen van een verklaring. Uw identiteit is vastgesteld door middel van de zogenoemde Progis, uw verklaring is door de verbalisant op papier gezet en door u ondertekend. Het verhoor loopt ten einde en de politie geeft aan dat de zaak zal worden voorgelegd aan de officier van justitie. Maar wat wordt hier nu uiteindelijk mee bedoeld door de politieagent?

Uw verklaring zal worden ingestuurd naar de officier van justitie die uw zaak in behandeling heeft. De officier van justitie zal uw verklaring en de overige in het dossier aanwezig stukken bestuderen. Aan de hand van deze studie zal de officier van justitie een beslissing moeten nemen. Bent u ten onrechte als verdachte aangemerkt? Zo ja, wat zijn de te nemen vervolgbeslissingen. Het is echter ook goed mogelijk dat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt of dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat u het strafbare feit zou hebben gepleegd. Het voorgaande brengt met zich mee dat verdere vervolging in uw zaak dan ook niet aan de orde is.

Uw advocaat kan u hier meer over vertellen en u wijzen op de te nemen vervolgstappen die voor u van belang zijn in verband met gemaakte kosten bijvoorbeeld voor de verhoorbijstand van uw advocaat tijdens en voorafgaand aan het politieverhoor op het politiebureau.

 

Uw strafzaak wordt geseponeer na afloop van het politieverhoor

Hieronder volgt nog een korte toelichting over het sepot van strafzaken. Indien u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt dan ontvangt u na enige tijd een brief van de officier van justitie waaruit blijkt dat hij/ zij niet verder zal gaan met uw vervolging en dat uw strafzaak zal worden geseponeerd. Dit betekent doorgaans dat de vervolging stopt en dat u in beginsel van de zaak af bent. De officier van justitie maakt over het algemeen wel altijd een voorbehoud in de sepotbrief, dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden alsnog zou kunnen worden vervolgd. Bijvoorbeeld als er nieuwe feiten en omstandigheden zich voordoen die maken dat de strafzaak heropend zou moeten worden.

De officier van justitie kan de zaak ook op gronden aan het algemeen belang ontleend de beslissing nemen om af te zien van (verdere) vervolging. Ook dan zal de zaak worden geseponeerd maar om een andere reden als hiervoor zojuist vermeld.

 

Aanwijzing gebruik sepotgronden

Onder sepot wordt in de Aanwijzing gebruik sepotgronden verstaan: “De beslissing van het Openbaar Ministerie om niet of niet verder te vervolgen.”

Het Openbaar Ministerie seponeert in het geval de zaak: niet wordt voorgelegd aan de Nederlandse strafrechter en niet wordt getransigeerd of er terzake dat feit geen strafbeschikking wordt uitgevaardigd en tevens niet wordt overgedragen aan een ander arrondissement.

Moeilijke woorden, maar het komt er in de praktijk op neer dat het Openbaar Ministerie afziet van (verdere) vervolging en u dit schriftelijk laat weten. Dat betekent dat uw zaak dus niet zal worden ingestuurd aan de Rechtbank, u geen transactievoorstel of strafbeschikking krijgt aangeboden en u ook vanuit een andere afdeling van het Openbaar Ministerie niets meer zult vernemen.

 

Verschillende sepotgronden

Voor elke sepotbeslissing door de officier van justitie wordt het motief – de sepotgrond – geregistreerd en genoteerd op het strafdossier maar ook in uw justitiële aantekeningen. Dat betekent dat u daadwerkelijk een aantekening op uw justitiële documentatie – in de volksmond het strafblad – heeft, maar daar wordt in de praktijk niets mee gedaan (afhankelijk van de sepotcode).

Er bestaan verschillende gronden om tot seponering van de zaak over te gaan. Enkele zeer relevante codes zijn bijvoorbeeld code 01 en 02. Code 01 houdt in dat iemand achteraf ten onrecht als verdachte is aangemerkt en code 02 houdt in dat er sprake is van onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat iemand een bepaald strafbaar feit zou hebben begaan.

Op basis van onder meer bovengenoemde sepotcodes kunt u aanspraak maken op vergoeding van de door u gemaakte kosten, u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de kosten die u heeft moeten maken voor de aanwezigheid van uw strafrechtadvocaat bij het politieverhoor of de advieskosten voorafgaand aan het politieverhoor. Echter, niet bij alle sepotcodes komt u voor schadevergoeding in aanmerking, bespreek dit voorafgaand aan het indienen van een schadevergoedingsverzoek met uw advocaat om extra (onnodige) kosten te voorkomen.