Het verhoor op het politiebureau: de rol van de advocaat?

De rol van uw strafrechtadvocaat

De rol van uw advocaat tijdens het politieverhoor

U bent door de politie aangemerkt als verdachte in een strafzaak, dat betekent concreet dat de politie u verdenkt van een strafbaar feit. De politie heeft ervoor gekozen om u niet aan te houden als verdachte maar om u als verdachte uit te nodigen op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. Er is een uitnodigingsbrief naar u gestuurd en naar aanleiding van deze brief heeft u een strafrechtadvocaat geraadpleegd. Maar wat kunt u van deze advocaat verwachten voorafgaand en tijdens het verhoor.

 

Verhoorbijstand vanaf 1 maart 2016

Vanaf 1 maart 2016 is het mogelijk om voorafgaand en tijdens het verhoor bij de politie bijstand te verkrijgen van een strafrechtadvocaat. Dit recht is vastgelegd in een Europese richtlijn over het recht op toegang tot een advocaat en is op 1 maart 2017 omgezet naar het Nederlandse recht met een daarbij behorend uitvoeringsbesluit genaamd ‘Besluit inrichting en orde politieverhoor’. In dit uitvoeringsbesluit staan de regels over de rol en de bevoegdheden van de strafrechtadvocaat tijdens het politieverhoor.  

 

Rol advocaat voorafgaand aan het verhoor

Naar aanleiding van de uitnodigingsbrief voor het verhoor heeft u contact opgenomen met uw advocaat en afspraken gemaakt omtrent eventuele kosten en andere praktische aangelegenheden. Er staat niets aan overleg tussen u en uw advocaat in de weg, voorafgaand aan het verhoor mag u dus de verdenking met uw strafrechtadvocaat bespreken en overleg hebben over het strafbare feit waarvan u wordt verdacht.

De advocaat meldt zich voorafgaand aan het verhoor bij de desbetreffende verbalisant die het verhoor zal afnemen en indien noodzakelijk zal er een nieuwe afspraak gepland worden in overleg met de verbalisant en de advocaat. Het is namelijk heel goed mogelijk dat het oorspronkelijke verhoor op een moment is gepland dat bijvoorbeeld uw advocaat naar keuze is verhinderd. In dergelijke gevallen zal de strafrechtadvocaat contact opnemen met de verbalisant voor een nieuwe verhoordatum.

 

Rol advocaat tijdens het verhoor

U bent samen met uw advocaat op het politiebureau verschenen. Voorafgaand aan het verhoor dient uw identiteit te worden vastgesteld door de verbalisant die het verhoor afneemt, middels het systeem dat Progis heet (afnemen van vingerafdrukken en het maken van gelaatsfoto’s).  Na het vaststellen van de identiteit zal het verhoor aanvangen en mag uw advocaat naast u in de verhoorruimte plaatsnemen. Ook de advocaat dient zich te legitimeren maar dit gaat via de zogenaamde advocatenpas. Voorafgaand aan het verhoor krijgt de advocaat de gelegenheid om opmerkingen te maken of vragen te stellen aan de verbalisant. Tijdens het verhoor kan de advocaat ingrijpen daar waar nodig is en bestaat er de mogelijkheid om overleg te voeren met uw advocaat.

 

Na afloop van het verhoor, wat nu?

Na afloop van het verhoor heeft de advocaat wederom de mogelijkheid om op- en/of aanmerkingen te maken. Als er geen op- en/of aanmerkingen meer zijn dan zal de verbalisant het verhoor printen en mag u samen met uw advocaat de verklaring doorlezen om te kijken of uw verklaring goed op papier terecht is gekomen. Eventuele wijzigingen kunnen nog worden aangebracht. Bent u het eens met de verklaring dan wordt u verzocht op iedere pagina een paraafje te zetten en op de laatste pagina moet u een handtekening plaatsen. Het dossier wordt ingestuurd naar de officier van justitie en deze gaat een beslissing nemen: de strafvervolging voortzetten of de zaak seponeren. U krijgt bericht van de beslissing van de officier van justitie. Wij raden u altijd aan om direct contact met uw strafrechtadvocaat op te nemen als u bericht ontvangt van de officier van justitie. Het is ook goed mogelijk dat er nog andere mensen gehoord moeten worden in het onderzoek door de politie, bijvoorbeeld getuigen. Het politieonderzoek kan dan ook soms wel enkele maanden in beslag nemen.

Heeft u een oproepingsbrief ontvangen? Neem dan direct contact met onze strafrechtadvocaat op.