Het politieverhoor van de kwetsbare verdachte

De strafrechtadvocaat en de kwetsbare verdachte bij het politieverhoor

De extra voorzorgsmaatregelen die worden genomen tijdens een politieverhoor met een kwetsbare verdachte.

In artikel 28b Wetboek van Strafvordering is het begrip ‘kwetsbare verdachte’ opgenomen. Artikel 28b Sv luidt als volgt:

“1. Indien een kwetsbare verdachte of een verdachte van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld, is aangehouden, stelt de hulpofficier van justitie die bij de voorgeleiding beveelt dat de verdachte wordt opgehouden voor onderzoek, het bestuur van de raad voor rechtsbijstand onverwijld van zijn aanhouding in kennis, opdat het bestuur een raadsman aanwijst. Deze kennisgeving kan achterwege blijven indien de verdachte een raadsman heeft gekozen en deze of een vervangende raadsman tijdig beschikbaar zal zijn.

2. Indien een verdachte die is aangehouden voor een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, desgevraagd rechtsbijstand wenst, stelt de hulpofficier van justitie die bij de voorgeleiding beveelt dat de verdachte wordt opgehouden voor onderzoek, het bestuur van de raad voor rechtsbijstand hiervan onverwijld in kennis, opdat het bestuur een raadsman aanwijst. De tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

3. Indien de verdachte is aangehouden voor een strafbaar feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten, en hij desgevraagd rechtsbijstand wenst, wordt hij in de gelegenheid gesteld contact op te nemen met een door hem gekozen raadsman.

4. Indien de aangewezen raadsman niet binnen twee uur na de kennisgeving, bedoeld in het eerste en tweede lid, beschikbaar is, en indien de gekozen raadsman niet binnen twee uur na het contact, bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, beschikbaar is, kan de hulpofficier van justitie, wanneer de verdachte alsnog afstand doet van zijn recht op rechtsbijstand in verband met het verhoor, beslissen dat met het verhoor van de verdachte wordt begonnen.”

Een hele lapt tekst, maar wat betekent het nu eigenlijk?

 

De verdachte

De vraag rijst wanneer een persoon aangemerkt kan worden als een kwetsbare verdachte. Maar alvorens deze vraag beantwoord kan worden, dient eerst duidelijk te zijn: wanneer kan iemand überhaupt als verdachte worden aangemerkt. Iemand wordt als verdachte aangemerkt wanneer er een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat deze persoon een strafbaar feit heeft gepleegd.

 

De kwetsbare verdachte

Maar wanneer is iemand dan een kwetsbare verdachte? Daarvan wordt gesproken in het geval van meerderjarige verdachten van 18 jaar en ouder met een verstandelijke beperking, een cognitieve functiestoornis of een psychische stoornis. Daarnaast worden minderjarige verdachten in de leeftijd van 12 tot 17 jaar ook aangemerkt als kwetsbare verdachten.

Bij de aanhouding van een verdachte moet de politie toetsen of er sprake is van een kwetsbare verdachte. Aan een kwetsbare verdachte moet extra rechtsbescherming worden geboden volgens de wet en daarom is het van belang dat de politie voorafgaand aan het politieverhoor dit toetst.

 

Politieverhoor van de kwetsbare verdachte in bijzijn van strafrechtadvocaat

Afgelopen maandag vond er een politieverhoor  plaats van een cliënt van ons kantoor die werd aangemerkt als een kwetsbare verdachte. De verdachte werd bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons verhoor. Het politieverhoor vond plaats in een speciaal daarvoor ingerichte verhoorstudio. In deze studio was geluids- en opnameapparatuur aanwezig. Het gehele politieverhoor werd opgenomen op geluid én op beeld zodat na afloop van het politieverhoor het verhoor eventueel teruggeluisterd of bekeken zou kunnen worden door de officier van justitie, de rechters én de strafrechtadvocaat.

 

Rol van de strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat heeft tijdens het politieverhoor een oplettende rol, er moet gekeken worden of het verhoor volgens de daarvoor gestelde richtlijnen verloopt. Daarnaast moet gekeken worden naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Het is natuurlijk goed mogelijk dat hij eerder vermoeid raakt, de vraagstelling niet begrijpt of last heeft van andere ongemakken. De politie en de strafrechtadvocaat kunnen samen kijken of en op welke manier en dan ingegrepen dient te worden.

In essentie is een kwetsbare verdachte aldus een verdachte die meer zorg behoeft en de politie dient deze zorg te waarborgen en de strafrechtadvocaat ziet erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurd.